Den söta betan
VISA BILDTEXT
Emballering av sockertoppar vid okänd sockerfabrik. Källa: Tekniska museet.

NÄRINGSLIVET AV: Martin Borg 2023-05-06

Den söta betan

Runt sekel­skiftet 1900 sköt nybyggda socker­bruk upp som bolmande svampar ur den skånska myllan och gav lant­bruket en ny, inkomst­bringande favorit­gröda: socker­betan. Den tidigare exklusiva och importerade lyx­varan blev nu var mans egen­dom. Svenska Socker­fabriks­aktiebolaget, SSA, blev snart den totalt dominerande aktören.

Artikeln publicerades i vår tidskrift Företagshistoria 2018 nr 4.
Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!

De exotiska sockerrören nådde Spanien och Portugal redan under 700-talet men det dröjde länge innan Europa på egen hand kunde utvinna de söta kristallerna i någon större skala. När man under 1500-talet upptäckte att betor – som man fram tills dess ätit som de var – innehöll socker och 1747 kom på metoder att utvinna det, grydde en ny industri.

Men socker­halten var jämförelse­vis låg, bara omkring sex procent, och de tekniska lösningarna fanns ännu inte på plats. Statligt under­stöd i flera länder, och import­förbud av rör­socker, innebar ändå att utvecklingen gick framåt.

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.

SJÄLVFÖRSÖRJANDE PÅ SOCKER
I Sverige initierade kung Karl XIV Johan försöks­odlingar av socker­betor redan under 1830-talet. 1837 anlades den första socker­fabriken, i Malmö, men det var från Lands­krona som utvecklingen till en början drevs. Den första fabriken drogs med problem men med hjälp av tyska experter fick man till slut fart på produktionen under 1850-talet, då med Justus Tranchell som huvud­person.

Läs också: Läskens historia från survatten till Sveriges första Cola

Vid sidan av disponentskapet på bruket var han också riksdags­ledamot och kommunal­man i staden. Hans son Carl tog så småningom över men efter en brand i fabriken 1875 tvingades man börja om. En ny, modernare anläggning uppfördes 1883 i Säbyholm utanför staden och produktionen gick för hög­varv. Snart byggdes många fler fabriker runtom i Skåne och södra Sverige där betornas karaktäristiskt vajande blast blev en allt vanligare syn på fälten.

Inte alla uppskattade förändringen av land­skaps­bilden. August Strindberg redo­gjorde för sina intryck i Sveriges Natur 1901: ”Nu gungar icke sädes­böljan, landet är icke gult utan obehagligt koppar­grönt, fabriken med sina fängelse­lika byggnader och sin ohyggliga skor­sten skymmer allt.”

Och bruken gick bra – redan under 1890-talet var Sverige själv­försörjande på socker, delvis hjälpt av höga import­tullar.

Att land­skaps­bilden eventuellt förfulades av all bet­blast och bolmande skor­stenar var det nog inte så många som hade syn­punkter på. Långt viktigare var möjligheterna till ett arbete och en inkomst. Och bruken gick bra – redan under 1890-talet var Sverige själv­försörjande på socker, delvis hjälpt av höga import­tullar.

Rent jord­bruks­mässigt var dessutom socker­betan ovanligt lyckad eftersom den på ett naturligt sätt kunde ersätta den passiva trädan i växel­bruks­systemet.

Utvecklingen var emeller­tid lik­artad i många andra länder och marknaden svämmades snart över av billigt bet­socker med fallande priser och minskande marginaler som följd. Förutom långvariga internationella tvister och regleringar innebar det också att vanliga arbetare för första gången fick råd att göra socker till en vardags­produkt. Fram tills nu hade det varit en lyx­vara.

Arlöfs sockerfabrik, u å. Foto: Axel Sjöberg, Tekniska museet.

SVENSKA SOCKER­FABRIKS­AKTIEBOLAGET
Carl Tranchell i Landskrona var en av dem som 1907 tog initiativ till bildandet av Svenska Socker­fabriks­aktie­bolaget, SSA, en samman­slutning av 21 rå­socker­bruk och tio raffinaderier. Huvud­kontoret hamnade i Malmö. Bara tre svenska socker­bruk valde att stanna utanför den nybildade jätten: de i Linköping, Lidköping och Mörbylånga.

Läs också: Puck – Sveriges första pinnglass

Tranchell fungerade som SSA:s vd och styrelse­ordförande fram till 1916 varpå en tredje generation i familjen, sonen Carl Fredrik, tog över. SSA blev genom den massiva samman­slagningen snabbt Sveriges största bolag både vad gällde antal anställda och produktions­värdet. Skåne, Öland och Gotland var de stora socker­landskapen både tack vare sitt gynn­samma klimat – betorna behövde inte så mycket vatten och klarade av mycket sol – men också för de relativt kalk­haltiga jordarna som var gynn­samma.

Verkstads­industrier behövdes för att under­hålla alla maskiner, järn­vägen byggdes ut i takt med etableringen av nya fabriker och kalk­industrin fick ett ordentligt uppsving eftersom processen att extrahera sockret ur betorna krävde stora mängder bränd kalk.

Socker­bruken matades regel­bundet av böndernas över­fulla betlass som under höstarna korkade igen by­vägarna. De utspridda spåren av socker­betor som trillat av transporterna var en bekant syn och ett tecken på att kampanjen var igång. Många mindre samhällen blomstrade runt sina värde­fulla socker­bruk som också gav skjuts åt en rad binäringar.

Verkstads­industrier behövdes för att under­hålla alla maskiner, järn­vägen byggdes ut i takt med etableringen av nya fabriker och kalk­industrin fick ett ordentligt uppsving eftersom processen att extrahera sockret ur betorna krävde stora mängder bränd kalk. På Gotland köpte Socker­bolaget till slut upp egna fyndig­heter vid Roma och började leverera kalk även till fast­landet.

Läs också: Djupfryst, konserverat och festligt

Under 1920- och 1930-talen sysselsatte den svenska socker­näringen uppåt 100 000 personer under hög­säsong. Under mellan­krigs­perioden, då det rådde brist på arbete, var bruken och bet­fälten en väl­behövlig inkomst­källa för många. Under höstarna räckte inte ens lokal­befolkningen till utan man fick ofta kalla in norr­länningar, polacker och ukrainare för att få betorna ur jorden och in i produktionen.

Betfälten var under många år en inte obetydlig del i ortens sociala liv. Varken utanför eller innanför fabriks­väggarna var det emeller­tid någon särskilt angenäm tillvaro: Det var ett smutsigt, tungt och allmänt slit­samt arbete.

Harry Martinsson beskriver det dystra läget i sin själ­vbiografiska roman Vägen ut från 1936: ”Tåget stannade med ett ryck vid en grå­melerad och regnig höst­station. Bet­folket strömmade ur, likt en samling polacker eller galizier. Så långt man kunde se för det täta regnet vajade bet­blastens obeskrivligt melankoliska vy. De lågo i betfälten i ösregnet. Det var en gråtar­höst av värsta sort.”

Transport av sockerbetor till sockerbruk i Skåne ca 1930 — 1939. Källa: Järnvägsmuseet.

MONOPOL
SSA frodades och expanderade. 1936 fick man i princip monopol på socker­tillverkning i Sverige då de tre fri­stående bruken till slut gav upp. Nu var konkurrensen inom såväl produktion som för­säljning av socker eliminerad. Trots detta satsade man hårt på marknads­föring och ville få till stånd en attityd­förändring för sockret. Det skulle förkni­ppas inte bara med mat­lagning och konservering utan helst också med modernitet, forskning och framtids­tro. De snabba kol­hydraterna hade fortfarande gott rykte.

Konsumtionen hade före kriget snuddat vid 50 kg per person och år och det var först med senare folk­hälso­propaganda och moderna kyl- och frys­möjligheter som svenskarna började minska sitt socker­ätande.

Vid sidan av omfattande reklam i tidningar satsade SSA nu också på en spel­film, Socker­skrinet, producerad av SF och med den populära Birgit Tengroth i en av huvud­rollerna. Ett nygift lärar­par studerar under sin bröllops­resa storögt och imponerat bet­odling och socker­produktion i Skåne och följer med i hela den långa produktions­kedjan från sådd och gallring ute på fälten till paketering och distribution av den färdiga produkten.

Läs också: Gräddfil – en modern sommarklassiker

Filmen visades på 900 orter och samlade en halv miljon bio­besökare, ett genomslag som bara ett monopol kan åstad­komma. Trots att även socker ransonerades under andra världs­kriget sjönk för­brukningen bara marginellt. Konsumtionen hade före kriget snuddat vid 50 kg per person och år och det var först med senare folk­hälso­propaganda och moderna kyl- och frys­möjligheter som svenskarna började minska sitt socker­ätande.

Men SSA gick, med olika stats­stöd, som tåget. Inställningen efter krigs­slutet var att Sverige i händelse av en ny kris­tid skulle vara själv­försörjande så långt det gick och där var socker­bruken en vital del av kris­för­sörjningen.

OPERATION STORBRASS
Men sämre tider skulle komma. Själva betodlingen genom­gick effektiviseringar med för­bättrat utsäde och större användning av traktorer och skörde­maskiner och 1948 inleddes en omfattande ned­läggning av socker­bruk, kallad Operation Stor­brass.

Under 1950-talet försvann hälften av dem. SSA mötte ned­gången och den inter­nationella konkurrensen genom att bredda sin verksamhet. I den nedlagda Kävlinge­fabriken skapades en potatis­central som snart gick samman med grann­kommunen Eslövs stolthet Felix, som satsade på utveckling av potatis­mos­pulver.

Läs också: En norrländsk succékaka

SSA hankade sig fram ett par decennier till trots successiva ned­läggningar och ned­dragningar. 1968 om­bildades företaget till AB Cardo med dotter­bolaget Socker­bolaget AB. 1986 blev man en del av Procordia och när marknaden av­reglerades under 1990-talet tappade man det livs­viktiga statliga stödet. 1993 blev danska Danisco ny ägare som 2009 i sin tur styckade av socker­verksamheten och sålde den till tyska Nordzucker.

Örtofta mellan Lund och Eslöv är i dag det enda åter­stående svenska socker­bruket och produkterna från de svenska bet­fälten säljs numera under namnet Dansukker. Många av de gamla fabriks­lokalerna har rivits, förfallit eller byggts om och spåren av SSA finns nu nästan bara i arkiven. Socker­för­brukningen ligger dock stadigt på runt 40 kilo per svensk och år.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!