Skolans pionjärer
VISA BILDTEXT
Kollegiet vid Själanderska skolan i Gävle, tidigt 1900-tal. Skolan kommunaliserades 1933. Foto: Carl Larsson, Länsmuseet Gävleborg.

NÄRINGSLIVET AV: Eva Ersson Åbom 2023-05-15

Skolans pionjärer

Ett antal företagsamma kvinnor drog nytta av det oreglerade utbildningsområdet under 1800-talet och skapade en helt ny bransch. En förändring som också innebar nya möjligheter för hälften av befolkningen.

Artikeln publicerades i vår tidskrift Företagshistoria 2023 nr 1.
Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!

Pojkars utbildning organiserades historiskt med offentliga/kyrkliga medel i Sverige. Flickorna stod utanför, sånär som på den allra mest basala läs- och skriv­undervisningen. Pojkarnas skol­gång förväntades leda till karriärer som ämbets­män och högre tjänste­män.

För flickornas del saknade samhället sådana ambitioner. Men för fortsatt ekonomisk utveckling behövde Sverige fler utbildade kvinnor. Många insåg att det inte var optimalt att avstå från halva poolen av begåvning och kreativitet.

Efter­frågan på privat skolning för flickor fanns dessutom främst i de borgerliga kretsar som hade råd att stå för kostnaden den medförde. Genom investering i döttrarnas utbildning kunde föräldrarna ge dem förmåga att föra sig i borgerliga miljöer och chans till trygghet genom egen försörjning, inom eller utom äktenskapet.

I och med att behovet fanns och utbildnings­verksamhet var fritt för etablering kunde handlings­kraftiga, engagerade kvinnor med framgång bygga upp privata skolor för kvinnliga elever. På 1800-talet uppstod flick­skolorna, i skarven mellan den allmänna “lågklassiga” folkskolan och de högre utbildnings­anstalterna för pojkar.

Läs också: 1864 – nya lagar, näringsfrihet och kvinnor på bank

Skol­entreprenörerna var vanligen relativt unga, flera hade starkt religiösa för­tecken. Utan egentlig ekonomisk skolning startade de på vinst och förlust i liten skala, för att senare expandera när ekonomin så tillät. Flick­skolorna gav också många anställda pedagoger syssel­sättning, men låga inkomster. På 1880-talet låg årslönen för en ämnes­lärarinna på högst 1 000 kr och lägst 600 kr. Lyckat entreprenör­skap och företagande kräver en vision, driv och förmåga till dåd­kraft. Och tillgång till kapital. För de flesta en verkligt knapp resurs.

Ofta ställde kapital­starka och samhälls­engagerade manliga mecenater och förmögna progressiva kvinnor upp med finansiering till intressanta skol­projekt. För skol­entreprenörerna var tillgång till lämpliga lokaler också ett återkommande problem och många tvingades flytta i omgångar.

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.

EN ÖDESFRÅGA FÖR LANDET
Frågan om högre undervisning för flickor hade åter­kommande varit på tapeten under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Industrialiseringen hade kommit i gång och Sverige påbörjat vägen uppåt. Till 1844–45 års riksdag motionerades om till­skapande av en normal­skola för flickor i statlig regi. Den obligatoriska folk­skolan från 1842 var otillräcklig.

Kravet kom igen vid flera riksdagar och utökades med en motion om en utbildnings­anstalt för lärarinnor och yrkande om statliga högre flick­skolor. Efter riksdags­beslut tillkom Seminariet för bildande av lärarinnor (Kungliga högre lärarinne­seminariet) 1861. Statens normal­skola för flickor startade 1864 som övnings­skola för seminariet, men staten inrättade inga flick­skolor.

Läs också: Kvinnornas väg in i trädgårdsbranschen

När kvinnor hade fått lika arvs­rätt utanför städerna, skrå­väsendet skrotats 1846 och närings­friheten tagit vid 1864 och ogifta kvinnor blev myndiga vid 25, uppstod nya möjligheter till penning­inkomster. Antingen genom anställning eller företagande. 1859 fick kvinnor rätt att inneha vissa lärar­tjänster.

Kvinnor började se att vägen mot självständ­ighet, ökat samhälleligt inflytande och medborgar­skap med rösträtt, gick via högre utbildning och utbildning för alla kvinnor. Gruppen ogifta kvinnor ökade kraftigt och behövde försörjning. Under 1865-66 års riksdag tog en motion från bonde­ståndet återigen upp frågan om kvinnors rätt till högre utbildning, examens­rätt och rätt till kvalificerade tjänster.

Motionen möttes av kritik främst från präste­ståndet. Efter år­hundraden med ansvar för landets läs- och skriv­utbildning fick de nu uppleva att kvinnor på eget initiativ satte upp och drev privata flick­skolor. 13 folk­skole­seminarier började utbilda män till lärare och strax därpå fick även kvinnor tillträde.

Läs också: Kvinnliga pionjärer på Alecta

När det otidsenliga skrå­tvånget försvunnit fick alla kvinnor driva hant­verks­företag och viss handel. Närings­friheten släppte fältet helt fritt. Men entreprenör­skap med underlydande och arbets­givaransvar kräver kunskap och själv­förtroende. Behovet av utbildning för flickor, såväl inom hushålls­arbete som praktisk och teoretisk kompetens för yrkes­arbete var således stort när arbets­marknaden började vidga sig. Under andra halvan av 1800-talet tillkom mängder av nya arbets­möjligheter för utbildade kvinnor.

Särskilt inom skola, vård och omsorg som tidigare varit skrå­väsendets ansvar. Från 1870 fick kvinnor ta studenten som privatister och 1873 öppnades universiteten för dem, men antalet studentskor var fortsatt litet. 1890 var nio av tio kvinnliga tjänste­män anställda i offentlig verksamhet.

Flickskolornas betydelse för rösträttsreformen 1921 och kvinnlig frigörelse i Sverige kan inte överskattas.


Flick­skole­utbildningen blev
än värdefullare när normal­skole­kompetens till­fördes 1909, en examen lik­värdig med real­skolan. Flick­skolan ledde vidare till påbyggnads­utbildningar hos Posten, Telegrafen och högre utbildning till lärarinna, förskole­lärare, tecknings- och gymnastik­lärare.

Även näringslivet började efterfråga utbildad kvinnlig arbetskraft. 1923–25 gav den s.k. behörighetslagen kvinnor tillträde till de flesta statliga tjänster på samma villkor som män. Flickskolornas betydelse för rösträttsreformen 1921 och kvinnlig frigörelse i Sverige kan inte överskattas.

Aurore Storckenfeldt startade en flickskola i Jönköping 1847. Porträttet är taget i samband med skolans 50-årsjubileum, 1897. Foto: August Jansson, Jönköpings läns museum.

MÅNGA KÄNDE SIG KALLADE
Till­växten kom snabbt när kvinnor väl sett potentialen. På flick­skolorna hade man frihet att använda reform­pedagogik och pröva nya metoder och idéer. Därmed blev de viktiga föregångare i Skolsverige. Tyngd­punkten i under­visningen låg på humaniora och moderna språk vägde tungt på många flick­skolor. Natur­vetenskapen tillkom så småningom. Ellen Keys inlägg i skol­debatten på 1880-talet och boken Barnets år­hundrade från 1900 blev senare inspiration och väg­ledning.

De allra första skol­entreprenörerna hade begränsad egen utbildning, några hade folk­skol­lärar­kompetens. Utan egentlig ekonomisk skolning startade de på vinst och förlust i liten skala, för att senare expandera när ekonomin så tillät. Sedan Kungliga lärarinne­seminariet etablerats 1861, som första högre utbildning för kvinnor, kom en riktig boom.

Åtskilliga väl­utbildade kvinnor stod nu redo att starta flick­skolor där många kvinnliga lärare fick chans att undervisa. De flesta skol­grundare var eldsjälar som drevs av stort engagemang och kvinnligt rättvise­patos. De förblev oftast ogifta och skaffade inga egna barn. De var skol­kamrater, med­arbetare och kollegor, nät­verkade och inspirerades av varandra.

Läs också: Boomen gjorde 1800-talets kvinnor till företagare

En av de yngsta skol­grundarna Karin Åhlin, var bara sjutton år vid starten 1847. Från en inledning med undervisning hemmavid för 14 elever byggde hon upp Åhlinska skolan i Stockholm, med 400 elever. Där var hon verksam i mer än 40 år. Till de verkliga pionjärerna hör systrarna Sophie och Augusta Landberg som 1828 öppnade en så kallad hel­pension (flick­internat) för mellan 50 och 60 elever i Norrköping. Den Landbergska pensionen var i drift fram till 1891.

Aurore Storckenfeldt hade som ung upplevt en stark religiös väckelse. 1847 startade hon en skola för kvinnlig ungdom i Jönköping. Den utvecklades till en kombinerad hel- och halvpension i eget hus med plats för 20 internatelever. Skolan drevs fram till 1909.

Cecilia Fryxell hade velat bli missionär men tvingats avstå av hälso­skäl. Hon var också tidigt ute när hon 1846–47 startade en flick­pension i Helsingborg tillsammans med nykter­hets­kämpen Peter Wieselgren. Hon började med sex elever och sex lånade stolar. Efter fyra år hade skolan 40 elever och en lärarinne­klass. Skolan hade då flyttat till Carlslund utanför Västerås. När hon senare etablerade en småskola för flickor fick hon ekonomiskt stöd av greve­paret Gösta och Ewa Lewenhaupt. En sista skol­flytt gick till Kalmar och egna lokaler.

Många av dem som utbildades till lärarinnor hos Cecilia Fryxell, blev själva före­ståndarinnor och skol­grundare. Tysk­ättade Elise Mayr öppnade 1857 Fru Elise Mayrs högre läro­anstalt för flickor, en av Skånes mest kända flick­pensioner. Eleverna kom från Malmös mer väl­situerade hem. Skolan var en av de första med gymnastik på schemat.

Ekonomin försämrades på 1880-talet. Skolan togs då över av fröken Tekla Åberg som även hon drevs av en stark guds­tro. Verksamheten om­organiserades och termins­avgifterna för de för­beredande klasserna sattes till 37 kr och 50 öre. För övriga klasser från 50 kr och 75 kr för de två högsta. Pengarna skulle finnas på kontot första veckan i september.

Skolan utvecklades successivt vidare. En fyraårig gymnasie­avdelning blev ett viktigt tillskott och med­förde att skolan blev den första utanför Stockholm med dimissions­rätt (examinations­rätt för student­examen). Gymnasisterna fick betala 150 kr per termin. 1902 fick Tekla Åberg hjälp av mecenaterna i ny­startade AB Malmö Lyceum för flickor till att bygga en ny läro­verks­byggnad. Läsåret 1908–09 hade skolan 406 elever. 1940 gick de sista studentskorna ut från Åbergs.

Maria Stenkula grundade Malmös första egentliga flickskola på 1870-talet. Från 1883 hette den Fröken Maria Stenkulas högre elementarskola för flickor. Skolan hade gott anseende och inflytelse­rika, intresserade gynnare som såg till att skolan 1884 kunde flytta in i nybyggda tids­enliga lokaler. Från och med året därpå fick skolan ett årligt statligt bidrag på 1000 kr och Malmö stad sköt årligen till 3 000 kr. Termins­avgifterna låg på 30–40 kr för de lägsta klasserna. I elementar­skolan betalade man 50 kr respektive 75 kr för de högre klasserna.

Maria Stenkula var missions­vän och såg yrket som ett kall. En uppfattning som fanns kvar bland flick­skolornas ledare långt i på 1900-talet. Anna Ahlström blev 1899 en av landets första kvinnliga universitets­doktorer. 1902 grundade hon nya Elementar­skolan för flickor i Stockholm, med 15 elever som hon undervisade i sin bostad.

Det gick bra och skolan växte. För att få plats köpte hon 1907 ett hörn­hus på Östermalm. 1926 flyttade skolan in i ett nybyggt hus på Kommendör­sgatan. Myndigheterna försökte kommunalisera skolan 1930, vilket Anna Ahström lyckades avstyra. Inte förrän 1973 blev den kommunaliserad.

Podd: Anna Whitlock – Reformpedagog och rösträttsledare

Det stora flertalet skolor började mellan 1850 och 1890 som ekonomiskt våg­spel. Elev­underlaget var inte säkrat på förhand och tillväxt en öppen fråga. Men stark efterfrågan gjorde att många kunde utöka stegvis och några gjorde sina ägare förmögna. En av dem var starkt troende Alma Detthow, som grundade sin flick­skola 1896 i Stockholm, med åtta elever och ett två­årigt seminarium för utbildning av lärare. Privat­seminariet fyllde ett konkret behov och fick ta emot många elever. 1912 flyttade skolan in i ett eget hus.

Alma Detthow var föreståndarinna fram till 1925 och ägare till 1933 då hon övergick till att bli filantrop. Hon var ett ekonomiskt geni med säker penning­instinkt, välskötta affärs­företag och lyckade transaktioner även i dåliga tider, älskade sitt kall och följde sina lär­jungar med stort intresse.

1925 upprättade hon ett vilohem på Lidingö för “bildade yngre själv­försörjande, ensam­stående damer med fast anställning i intellektuellt arbete och låga löner”. 1927 skapade hon stiftelsen Alma Detthows stiftelse som uppförde billiga bostäder åt bildade själv­försörjande kvinnor ur medel­klassen.

Hon skapade också en hjälpfond för till­fällig hjälp åt bildade kvinnor Bland de starkast lysande skol­grundarna åter­finns Anna Whitlock som 1878 grundade en flick­skola i Stockholm i samarbete med Ellen Key. 1893 gick skolan upp i Stockholms nya sam­skola (med både pojkar och flickor) med Anna Whitlock som föreståndarinna.

1904 ut­examinerades de första studenterna och 1905 bytte skolan namn till Whitlockska samskolan Anna Whitlock var radikal och en stark ledare inom röst­rätts­rörelsen.

I Whitlockska samskolan fick både pojkar och flickor undervisning i syslöjd (och träslöjd). Slöjd hade ända sedan Anna Whitlock startade sin första flickskola 1878 varit ett karaktärsämne, vilket många tidigare elever uppskattat. Eleverna på bilden är i 11-årsålden. Foto från cirka 1923.
Foto: Anne Agardh.

STATEN TAR ÖVER
Den intensivaste grundar­perioden omfattade ett drygt halv­sekel. 1815–1908 startades minst 175 flick­skolor, i praktiskt taget varje svensk stad. Konkurrensen var fri och ny­etablerade skolor lockade med hög undervisnings­kvalitet. För att hänga kvar tvingades redan etablerade skolor ibland att sänka sina avgifter.

Under perioden blev minst 222 kvinnor entreprenörer och ägare till skolor som namn­gavs efter sin grundare som kvalitetsgarant­ och varu­märke. Många av skol­entreprenörerna blev också namn­kunniga aktörer inom den gryende kvinno­kampen.

Många flick­skolor övergick till att bli elementar­skolor eller läroverk och när så de statliga sam­skolorna kom i början av 1900-talet fick många grundare lämna ifrån sig sina skolor men kunde stå kvar som föreståndarinnor eller lärarinnor.

Fram till 1874 var flick­skolorna helt privatfina­sierade med skol­avgifter, ärvda pengar, lån och donationer. Då infördes låga statliga drifts­bidrag kopplade till skolans avgifts­nivå och antal fri­elever. Villkoren för bidrag var ekonomiskt begränsande för många skol­ägare som återgick till högre avgifter och fond­finansiering.

1886 fanns 124 högre flick­skolor med drygt 10 000 elever. Mindre än hälften hade stats­understöd. Många skolor hade dålig ekonomi och successivt blev allt fler beroende av statliga och kommunala bidrag. På 1890-talet ebbade karaktären av privata läro­anstalter ut. År 1900 utgick statligt stöd till 102 högre flick- och sam­skolor med nästan 11 000 elever. Drygt hälften gick med vinst.

Kvinnligt entreprenörskap – Trude Hesse skapade Hessekjolen

Många flick­skolor övergick till att bli elementar­skolor eller läroverk och när så de statliga sam­skolorna kom i början av 1900-talet fick många grundare lämna ifrån sig sina skolor men kunde stå kvar som föreståndarinnor eller lärarinnor. Successivt ute­stängdes kvinnorna från den bransch de själva startat. 1927–28 kommunaliserades så flick­skolorna samtidigt som flickor gavs tillträde till statliga läroverk/­gymnasium.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!