Kriget kommer – men först reklam!
VISA BILDTEXT
Bevarade originalskisser inför stärkande insatser av Psykologiska försvaret. Möjligen kan en dagens betraktare undra hur man för gerillakrig med Spicatorpedbåtar. Men som sagt, vi håller ihop och håller i gång! Foto: Erik Lakomaa.

NÄRINGSLIVET AV: Erik Lakomaa 2024-03-28

Kriget kommer – men först reklam!

Skulle Sverige ha hamnat i krig hade reklamen varit en integrerad del av krigs­ansträngningen. Reklamen utgjorde under det svenska psykologiska försvarets första tjugo år, från 1954 till 1974, också en viktig del av verksamheten. Civila reklam­byråer ställde trots att ersättning inte utgick även i fredstid villigt upp med personal för verksamheten.

Artikeln publicerades i vår tidskrift Företagshistoria nr 4 2013.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!

Sverige var under det kalla kriget ett av världens mest militariserade länder. Utöver det militära försvaret och hemvärnet fanns en rad fri­villig­organisationer som Svenska Lotta­kåren, Blå Stjärnan och Kvinnliga Bil­kåren. Dessutom fanns ett omfattade civil­försvar och även ett ekonomiskt försvar som skulle säkra landets över­levnad i krigstid eller vid en blockad.

Läs också: Karlskronas örlogsvarv — envis överlevare

Det ekonomiska försvaret omfattade bland annat lagring av viktiga råvaror och för­nödenheter, men också många företag som hade krigs­viktig produktion, eller kunde ställa om till krigs­produktion, omfattades. Företag engagerades även på andra områden, exempelvis inom det psykologiska försvaret som också ingick i total­försvaret. Till dessa företag hörde ett antal reklam­byråer.

Den svenska försvars­planeringen byggde på att vi själva skulle kunna hålla ut ett par dagar eller kanske något längre. Sedan behövde vi hjälp. Syftet med det psykologiska försvaret var som en följd av detta dels att med informations­kampanjer och propaganda stärka mot­stånds­viljan, dels att signalera till allierade som skulle komma till vår hjälp (läs Nato) att vi hade förmågan och viljan att försvara oss.

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.

630 INFORMATÖRER
Under perioden 1954 till 1983 (då verksamheten togs över av Styrelsen för psykologiskt försvar) organiserades verksamheten av Beredskaps­nämnden för psykologiskt försvar. I fred var Beredskaps­nämnden en mycket liten verksamhet med en handfull anställda. Dess krigs­organisation, Statens Upplysnings­central (UC), omfattade däremot uppemot 630 personer.

Läs också: Partiets egen reklambyrå

Även om den utredning som föregått bildandet av Beredskaps­nämnden lyfte fram reklamens betydelse för försvaret, ingick reklam­verksamhet inte ursprungligen i Beredskaps­nämndens (eller dess krigs­organisations) uppdrag. Meningen var i stället att reklam­tjänster i krig skulle köpas in från civila reklam­byråer – precis som skett under andra världs­kriget.

Reklam­byrån kom att organiseras som en byrå av 1950-talssnitt med kontaktmän, kreatörer och en separat ateljé, och hade en krigs­placerad personal­styrka om (beroende på tid­punkt) mellan 100 och 140.

År 1955 kom emellertid reklam­direktörerna Erik Elinder (från Wilh. Andersson Annons­byrå) och Sture Cederroth (från Cederroths tekniska fabriker) – som båda ingick i verksamheten – fram till att krigs­organisationen behövde en reklam­byrå för krigs­tid.

Reklam­byrån kom att organiseras som en byrå av 1950-talssnitt med kontaktmän, kreatörer och en separat ateljé, och hade en krigs­placerad personal­styrka om (beroende på tid­punkt) mellan 100 och 140. Till Upplysnings­centralen kom personal från 1950-talets alla större reklam­byråer, bland andra Ervaco, Gummaelius, Svenska Telegram­byrån och Rygaards Annons­byrå, att rekryteras. Totalt ingick i krigs­organisationen personal från 16 svenska reklam­byråer.

FRÅN 16 BYRÅER
Att man övergav den modell som föreslagits i utredningen berodde på att man nu räknade med att varje fram­tida krig skulle komma att innebära kärn­vapen­anfall mot befolknings­centra. De flesta städer med fler än 30 000 invånare skulle därför evakueras. Det skulle därför knappast ha gått att bedriva någon ordinarie verksamhet för reklam­byråerna då.

Centrala frågor inom forskningen är vad som fick reklam­byråerna att delta, liksom varför verksamheten kom att avvecklas. Förklaringarna till detta är sannolikt mång­facetterade.

Läs också: Utan reklamen inget Vasamuseum

Det före­faller aldrig ha varit svårt att rekrytera personal till organisationen, och reklam­byråerna ställde regel­mässigt upp med personal till övningar även om det inte var obligatoriskt, och även om ingen ekonomiskt ersättning utgick.

Dock räknade byråerna, åtminstone till en början, med att deras med­verkan inom det psykologiska försvaret skulle ge dem fördelar exempelvis när det gällde chanserna att få offentliga uppdrag (både från det psykologiska försvarets myndigheter och från andra statliga uppdrags­givare).

Bortser man från kampanjen för höger­trafik­omläggningen 1967, går det emeller­tid endast att hitta uppgifter om ett fåtal, och då tämligen begränsade, uppdrag som de deltagande byråerna fick direkt från Beredskaps­nämnden för psykologiskt försvar eller från syster­myndigheten Total­försvarets upplysnings­nämnd.

Bevarad originalskiss inför stärkande insatser av Psykologiska försvaret. Foto: Erik Lakomaa.

Bevarad originalskiss inför stärkande insatser av Psykologiska försvaret. Foto: Erik Lakomaa.

Bevarad originalskiss inför stärkande insatser av Psykologiska försvaret. Foto: Erik Lakomaa.

Bevarad originalskiss inför stärkande insatser av Psykologiska försvaret. Foto: Erik Lakomaa.

RELATIONSMARKNADSFÖRING
Att medverka i krigs­organisationen kan dock ha givit andra fördelar för byråerna. Dels upp­fattades det som en kvalitets­stämpel att vara med, och det kan ha under­lättat möjligheten att få andra statliga uppdrag; detsamma gjorde det faktum att organisationen rymde många höga befattnings­havare i staten – personer som skulle kunna beställa reklam­produktioner.

Läs också: Saab – från tunnan till Nya Gripen

Dels innebar medverkan att man säkrade byråns över­levnad i krigs­tid. Så länge man räknade med att kriget var nära förestående och att krig skulle medföra en omfattande evakuering av städerna, innebar det en reell fördel att ha personal inom Upplysningscentralen.

Reklam­verksamhetens omfattning inom myndigheten kan samtidigt sannolikt förklaras med det omfattande personliga engagemang som Erik Elinder och Sture Cederroth lade ner. De tycks i sin tur framför allt ha drivits av stark patriotism, stort försvars­intresse, och av en tro på att kriget var nära före­stående och att det därför var nöd­vändigt med omfattande för­beredelser i freds­tid.

När Elinder och Cederroth i slutet av 1960-talet uppnår pensions­åldern och lämnar organisationen kan man direkt se att reklam­verksamheten minskar i omfattning, och några år senare omorganiseras verksamheten utan en separat reklam­avdelning.

Bidragande till ned­gången var dock sannolikt även resultaten av reklam­verksamheten. Tanken var att reklam­sektionen under övningar i fred skulle producera koncept till reklam­kampanjer som vid krigs­fara skulle justeras och sedan snabbt kunna tryckas och distribueras.

SPICABÅTEN – DIN EGEN GERILLA
Exempel på sådana koncept har återfunnits Beredskaps­nämndens hemliga arkiv. Under övningen Jonas 1971 tog man exempelvis fram koncept till kampanjer för att öka försvars­viljan och för att förmedla bilden av att Sverige var väl förberett för krig och att de ekonomiska upp­offringar som gjorts för att skapa ett starkt försvar nu betalade sig.

En affisch man då tog fram visar en bild på ett tecknat fartyg följt av copy­texten ”Sverige är starkt rustat – Spica, Hajen och Sjöormen… Gerillan runt våra kuster. Vi håller ihop. Vi håller igång.” En annan visar en skogs­miljö och har copy­texten ”Skogar, berg och sjöar… Våra bästa bundsförvanter. ” Även affischer som uppmanade till vaksamhet mot sabotage och ryktes­spridning producerades.

Efter­som det militära försvaret endast undantags­vis släppte personer under 35 och sällan personer under 47 till det psykologiska försvaret, bemannades detta med äldre herrar som tillhörde reklam­byråernas företags­ledningar och som för länge sedan lämnat det kreativa arbetet.

Kvaliteten på dessa produktioner är om man jämför med sam­tida kommersiell reklam låg, och de ger snarast in­tryck av att ha producerats 20 år tidigare. Detta kan troligen delvis förklaras med att de militärer som deltog i övningarna gillade stilen från andra världs­kriget (exempelvis Nermans ”En svensk tiger”), och att affischerna var avsedda att tryckas med anilin­färg vilket begränsade de grafiska möjligheterna.

Läs också: Kriser som dödar eller återföder

En viktigare förklaring var dock att de som producerat reklamen inte hängt med i utvecklingen. Efter­som det militära försvaret endast undantags­vis släppte personer under 35 och sällan personer under 47 till det psykologiska försvaret, bemannades detta med äldre herrar som tillhörde reklam­byråernas företags­ledningar och som för länge sedan lämnat det kreativa arbetet.

I en snabb­föränderlig värld som reklamens märktes effekterna av detta tydligt. Den som varit en ledande reklam­kreatör 1950 var sällan det 1970. När verksamheten utreddes i början av 1970-talet anfördes också den ålder­domliga stilen som ett skäl till att den dåvarande organisationen behövde ersättas.

Nyårsdagen 1951: en flitig reklamman arbetar med sin kampanj. Den är emellertid för Esso, inte för Kungl Krigsmakten, och mannen är nog för ung för att rekryteras. För att göra film om kriget kommer skulle man ju vara över 47. Gumælius Annonsbyrås arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

EFTER SIN TID
Huvud­förklaringen till att reklam­verksam­hetens omfattning kom att reduceras med start i slutet av 1960-talet, är dock sannolikt att krigs­risken då ansågs ha minskat och att försvaret, genom försvars­besluten 1968 och 1971, drog ner inom i princip alla områden.

Läs också: Alla tiders reklam

Man räknade nu inte längre med en omfattande land­invasion eller med att städerna skulle utsättas för massiva bombningar. Därmed var inte heller längre de massiva evakueringarna nöd­vändiga. Om inte evakueringar skulle ske skulle de civila byråerna kunna fortsätta med sin freds­tida verksamhet även i krig, och behovet av en omfattande statlig reklam­verksamhet fanns då inte längre.

Att kriget blev mer avlägset kom sanno­likt också att påverka viljan för de inblandade att fortsätta med­verka, i alla fall om det inte gav ekonomisk ersättning.