“Nu wågar jag gå längre, och påstå, at sådane författningar, som leda folket till wissa näringar, äro för Nationen och dess Winst skadeliga; därtill föranlåtes jag af fyra i mitt tycke altför wiktiga skäl.”

Citatet är från komministern Anders Chydenius brandfackla mot skråtvång och regleringar från 1765: Den nationnale winsten. Det första skälet är de flesta nationalekonomer är osams med varandra om vilka principer som bör råda. Det andra att det inte finns någon som helst politisk enighet om vilka framtidsnäringarna egentligen är, så ekonomisk centralstyrning saknar kompass. Det tredje är att det alltid finns egenintresse med när politiken beslutar, och det fjärde att ekonomin så snabbt ändrar sig att det som är sant i dag är förlegat i morgon.

Chydenius sammanfattar:

“Waror tilwerkas aldrig, utan at de behöfwas och efterfrågas: behofwen röja sig sjelf: de äro mångfaldiga och bringa således näringar och tilwerkningar i en bane, som sedan komma att försäljas til behöfwande. Hindras dem som tarfwar, at få köpa en Wara, stannar den i tilwerkarens hand, ligger honom til last och får en swart stämpel på sig, hwaruti läses orden: Försplilda swett och möda.”

Det har inte hänt så mycket i argumentationen för näringsfrihet på 250 år… Men det tog ganska exakt 100 år innan Chydenius argument tog skruv…