Näringsfriheten är i dag en självklar del av vårt samhälle. Så brukar vi säga, och det är i en trivial mening sant. Finns det någon som föreslår att den ska avskaffas? Något parti, någon organisation, någon debattör? Nej, näringsfrihetens avskaffande står aldrig på dagordningen, inte heller detta valår.

Ändå skulle jag hävda att näringsfriheten alltid är ifrågasatt, ibland rent av hotad. Näringsfrihet är ingen självklar del i ett mänskligt samhälle, tvärtom. Världens alla länder har inte näringsfrihet i dag. Och även för oss är den en relativt ny företeelse. 150 år är en mycket kort tid i Sveriges historia. Som jämförelse kan nämnas att Uppsala Domkyrkoförsamling, där jag bor, i år firar 850 år som ärkestift.

Trots att den funnits så kort tid har näringsfriheten i Sverige vid några tillfällen stått inför nära förestående hot. Kring 1900-talets början, då Sverige lyckligtvis valde demokratins och frihetens hellre än revolutionens väg. Efter andra världskriget, då socialdemokraternas efterkrigsprogram stoppades av Planhushållningsmotståndet. Och senast under 1970-talets löntagarfondsstrid.

Näringsfriheten är en av grundpelarna i ett fritt samhälle. Ett annat sådant avgörande fundament är allmän och lika rösträtt. Kontrastera de konkreta hot som näringsfriheten stått inför mot de förvisso viktiga men sedan andra världskriget sällan akuta hoten mot den allmänna och lika rösträtten. Det är en välkänd insikt, och en allomfattande åsikt, att varje generation måste vinnas för demokratin. Någon motsvarande insikt om att varje generation också måste vinnas för näringsfriheten, för marknadsekonomin, för äganderätten, är svårare att finna.

Redan Herbert Tingsten beskrev demokratin som en “överideologi” – men näringsfriheten har aldrig varit någon överideologi. Tvärtom är det ideologiska motståndet alltjämt utbrett. En del partier, organisationer och debattörer är rentav uttalade motståndare. Andra partier, organisationer och debattörer som på ytan säger sig vara för näringsfrihet kan i praktiken visa sig vara det endast så länge näringsfriheten ger exakt de resultat dessa önskar se. Det är som att vara demokrat, under förutsättning att folket röstar rätt.

Demokratin är en självklar del i vårt samhälle. Ändå måste varje generation vinnas för demokratin. Näringsfriheten är en inte lika självklar del i vårt samhälle. Därför måste den värnas även i den dagliga debatten.