Lucka 21: Lednings­system för vissel­blåsning
VISA BILDTEXT
Foto ur Linjebuss historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

NÄRINGSLIVET AV: Gustav Norqvist-Svensson 2022-12-21

Lucka 21: Lednings­system för vissel­blåsning

Genom historien finns det många exempel på individer som låtit sitt starka rättspatos väga tyngre än arbetsgivarens intressen, varpå de rapporterat om miss­förhållanden och därefter fallit i varierande grader av onåd. I Sverige har vi grundlags­stadgade anskaffar- respektive meddelar­friheter, vilket innebär att alla människor enligt lag har rätt att samla in uppgifter för publicering och att lämna dem till media. Undantag görs i vissa fall där sekretess föreligger eller vid brott mot rikets säkerhet.

Utöver dessa friheter
gäller även lagen om meddelarskydd inom offentlig sektor och i vissa privata verksamheter, med efter­forsknings­förbud och repressalie­förbud. Det lagstadgade skyddet för visselblåsare var alltså tämligen starkt i Sverige även innan EU-direktivet utfärdades.

Whistleblowing management systems (ISO 37002:2021) publicerades i sin första version i juli 2021. Den engelsk­språkiga versionen gäller även i Sverige som Lednings­system för visselblåsning (SS-ISO 37002:2021). Standarden följer ISO:s harmonized structure, vilket i korthet innebär att den är upplagd enligt den mall som alla ISO-ledningssystem i framtiden kommer att följa, oavsett ämne. Standarden syftar till att uppmuntra och förenkla rapportering av missförhållanden, stödja och skydda personer som rapporterar, säkra uppföljnings­processerna, förbättra den interna kulturen och – sist men inte minst – att minska risken att oegentligheter över­huvudtaget förekommer.

Det tvingande EU-direktivet
gör gällande att organisationer måste upprätta visselblåsar­system och konfidentiella rapporterings­kanaler, medan ISO 37002 ger vägledning i hur sådana system bäst hanteras. ISO-standarden kan därför användas som en guide i hur direktivet i praktiken kan efterlevas, och för att faktiskt överträffa lagtextens minimikrav.

Julkalender 2022

Vad är en standard, hur kan det tillämpas och vilka standarder har vi? I årets julkalender berättar vi allt du inte trodde du ville veta om standarder – från hur en standard skapas till olika oväntade standarder som finns ute i samhället.