100 år av standarder - ledningssystem för visselblåsning
VISA BILDTEXT
Den amerikanske politikern och aktivisten Ralph Nader var en av dem som populiserade termen “whistleblower” i början av 1970-talet. Foto: Library of Congress.

NÄRINGSLIVET AV: Gustav Norqvist-Svensson 2023-03-02

100 år av standarder – ledningssystem för visselblåsning

2019 utfärdade EU ett visselblåsardirektiv som syftar till att skapa skydd mot repressalier för personer som rapporterar om arbets­relaterade miss­förhållanden. Två år senare, 2021, kom standarden ISO 37002 – Ledningssystem för vissel­blåsning. Standarden består av ett antal riktlinjer och är ett resultat av ett samarbete mellan standardiserings­organ i över 40 länder.

Artikeln publicerades i tidskriften SIS 1922-2022 – 100 år av standarder .

En visselblåsare är en person, ofta anställd, som slår larm eller säger ifrån vid oegentligheter. Vanligen gäller detta förhållanden på arbets­platsen, men det kan även röra myndigheters agerande eller samhället i stort.

Termen populariserades i början av 1970-talet av bland andra den amerikanske politikern och aktivisten Ralph Nader – delvis på grund av att de vanligt före­kommande begreppen informer (informatör) och snitch (tjallare) hade en över­vägande negativ klang. Att blåsa i en visselpipa hade mer neutrala konnotationer och förde snarare tankarna till idrotts­domare, regelverk och fair play.

Ur arkivet: Sten inkastad genom rutan på JA-centrum i Umeå 1994

Genom historien finns det många exempel på individer som låtit sitt starka rättspatos väga tyngre än arbets­givarens intressen, varpå de rapporterat om miss­förhållanden och därefter fallit i varierande grader av onåd. I Sverige har vi grund­lags­stadgade anskaffar- respektive meddelar­friheter, vilket innebär att alla människor enligt lag har rätt att samla in uppgifter för publicering och att lämna dem till media.

Undantag görs i vissa fall där sekretess föreligger eller vid brott mot rikets säkerhet. Utöver dessa friheter gäller även lagen om meddelar­skydd inom offentlig sektor och i vissa privata verksamheter, med efter­forsknings­förbud och repressalie­förbud. Det lagstadgade skyddet för vissel­blåsare var alltså tämligen starkt i Sverige även innan EU-direktivet utfärdades.

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.

STORA LÄCKOR LÅG TILL GRUND
Whistleblowing management systems (ISO 37002:2021) publicerades i sin första version i juli 2021. Standarden är fram­tagen av kommittén ISO/TC 309, vilken grundades i september 2016 i kölvattnet av 2014 och 2015 års dokument­läckor i Luxemburg respektive Panama, där stora mängder information rörande tillgångar i skatte­paradis hade vidare­befordrats till pressen från anonyma vissel­blåsare.

Läs också: Hamnarbetarna – en mytomspunnen kår

Kommittén sammankallades av dr Wim Vandekerckhove, professor i affärs­etik, som också ledde utvecklings­arbetet med standarden. Den engelsk­språkiga versionen gäller även i Sverige som Lednings­system för vissel­blåsning (SS-ISO 37002:2021). Andra standarder i samma familj är Governance of organizations (ISO 37000) och Anti-bribery management systems (ISO 37001).

Standarden följer ISO:s harmonized structure (tidigare känt som High-Level Structure), vilket i korthet innebär att den är upplagd enligt den mall som alla ISO-lednings­system i framtiden kommer att följa, oavsett ämne. Några av punkterna i mallen är planering, stöd/support, utvärdering och förbättring.

Standarden syftar till att uppmuntra och förenkla rapportering av miss­förhållanden, stödja och skydda personer som rapporterar, säkra uppföljnings­processerna, förbättra den interna kulturen och – sist men inte minst – att minska risken att oegentligheter över­huvudtaget förekommer. Trust, impartiality och protection är ledorden för att implementera och upprätthålla ett fungerande vissel­blåsar­system. Standarden är bransch­neutral och kan användas i alla typer av organisationer oavsett storlek.

Det tvingande EU-direktivet gör gällande att organisationer måste upprätta vissel­blåsar­system och konfidentiella rapporterings­kanaler, medan ISO 37002 ger väg­ledning i hur sådana system bäst hanteras. ISO-standarden kan därför användas som en guide i hur direktivet i praktiken kan efter­levas, och för att faktiskt över­träffa lag­textens minimikrav.

ÄNNU INGEN CERTIFIERING
Sedan EU-direktivet kom på plats har en ny marknad öppnat sig för konsulter som hjälper företag att anpassa sig till den nya lag­stiftningen. Än så länge siktar de flesta aktörer bara på följsamhet gentemot EU-direktivet, men det är inte helt otänkbart att ISO 37002 blir en framtida bench­mark och kvalitets­stämpel för företag som tar frågan om vissel­blåsning på allvar eftersom den rör frågor om etik, moral, civil­kurage och rätts­patos.

Läs också: Träningstrender på kontoret

Till skillnad från exempelvis standarder för kvalitets­ledning (ISO 9001) och anti-mutor (ISO 37001) kan företag och organisationer dock ännu inte certifieras enligt vissel­blåsar­standarden.

Svenska Institutet för Standarder (SIS) 100 år

En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga rutiner för att generera största möjliga nytta inom ett visst område. Som svenskt standardiseringsorgan har SIS tagit fram tusentals standarder och verkat för användningen av dessa.

Till Svenska Institutet för Standarder hundraårsjubileum 2022 har vi på Centrum för Näringslivshistoria uppmärksammar de ett antal banbrytande standarder. Läs mer på www.naringslivshistoria.se.