Temat för seminariet var “Konsten att försörja sig – kvinnors arbete i Stockholm 1650-1750”. Sofia Ling, filosofie doktor i historia på Uppsala Universitets, inledde genom att presentera några huvuddrag ur sin kommande bok med samma namn. Boken – som ges ut på Stockholmia förlag i sommar – är en del av det större forskningsprojektet Gender and Work på Historiska institutionen i Uppsala. Genom studier av suppliker – besvärsbrev till kunglig maj:t – från näringsidkande kvinnor  har Ling med hjälp av den så kallade verborienterade metoden fått fram nya uppgifter om kvinnors försörjningsmöjligheter i Stockholm under historisk tid.

Stockholm skriver historia är en seminarieserie för Stockholms stads ABM-personal och forskare. Seminarierna anordnas av Stockholmia förlag tillsammans med Stockholms stadsarkiv, Centrum för näringslivshistoria och Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet. Syftet är att främja idéutveckling och samverkan samt identifiera angelägna forskningsfrågor vilka kan komma att resultera i forskningsansökningar.

Under året kommer samarbetet även att sammanfattas och presenteras i en gemensam blogg med samma namn. Nästa seminarium äger rum den 15 september 2016 i Stockholms stadsarkivs lokaler. Det kommer att handla om spår, gränser och migration i Stockholm genom tiderna.