Hållbar infrastruktur
VISA BILDTEXT
Lastfartyg vid Cementas kaj i Liljeholmsviken 1975. Från vänster till höger ses Östanvik, Sunnanvik, Mälarvik och Västanvik. Foto: Thor-Björn Johansson. Bild från Sjöhistoriska museet.

FÖRETAGEN AV: Karin Jansson Myhr 2022-01-28

Hållbar infrastruktur

För att tillverka cement krävs enorma investeringar i olika typer av produktions­anläggningar. Men det är inte det enda. Cementen – och leran och kalk­stenen det tillverkas av – måste ofta transporteras långa sträckor. Därför krävs även stora investerar i infrastruktur.

När Cementas första fabrik skulle anläggas 1871 stod valet mellan Lomma, där leran fanns, och Limhamn där kalk­brottet var beläget. Efter diskussioner föll valet på Lomma – och anledningen till det var att man ville hålla anläggnings­kostnaderna nere. Leran var nämligen dyrare att transportera än kalksten.

DE VIKTIGA HAMNARNA
Ända sedan cementen började tillverkas i industriell skala i Sverige har transporterna sjövägen varit viktiga. Därför har anläggningar av hamnar varit en betydande investering i infra­strukturen – i Limhamn, Lomma, Slite, Degerhamn, Hällekis och Stora Vika, för att nämna några.

Vikten av cement – en historisk översikt

En av de första åtgärderna som vidtogs i början av 1870-talet var att komplettera den befintliga hamnen i Limhamn med en last­brygga för att under­lätta transporterna av kalksten till fabriken i Lomma. Tio år senare beslöt man att bygga en riktigt hamn, både för kalk­stens­transporterna och för fiske­flottan som fanns i Limhamn.

Vid utbyggnaden användes avfallet från kalk­stens­brytningen. För att klara transporterna från fabriken i Lomma muddrades hamnen upp, och i stället för de fiske­båtar som tidigare låg här fylldes hamn­bassängen av pråmar. Anläggnings­kostnaderna blev dock nästan dubbelt så höga som man räknat med.

När transporter med löscement blev allt vanligare krävdes ytterligare investeringar i nya last­anordningar som moderniserades efter hand.

När Cementa rationaliserade verksamheten till färre fabriker i slutet på 1930-talet byggdes Limhamn, Slite och Hällekis ut. Även infra­strukturen behövde förbättras. I Hällekis byggdes hamnen ut till 4,6 meter djup. En inseglings­ränna sprängdes 1938 och en lastkaj uppfördes. I Slite byggdes en 100 meter lång betongkaj för 7 meters vattendjup.

När transporter med löscement blev allt vanligare krävdes ytterligare investeringar i nya last­anordningar som moderniserades efter hand. I Limhamn byggdes till exempel en ny ut­lastnings­hamn i mitten av 1970-talet, och i Slite togs en ny anläggning för lös­cement i bruk i början av 1970-talet.

Alltsedan verksamheten i Degerhamn inleddes 1888 var hamnen en viktig del av anläggningen och har i flera omgångar byggts ut och moderniserats. 2011 bestod hamn­anläggningen i Degerhamn av två våg­brytare, en kortare i söder och en längre mot väster samt en kaj för lossning och lastning av varor. Hamnen hade vissa begränsningar i både djup och omfång. Inseglings­rännans djup låg på 6,5 meter, och för att kunna vända inne i hamnen fick fartygen vara högst 90 meter långa.

Omställningen då och nu

En stor etablering gjordes under 1940-talet i Stora Vika på Södertörn, ungefär mellan Nynäshamn och Södertälje. Här fanns dels en stor kalkfyndighet, dels bra förutsättningar för transport sjövägen. Vid den djupt inskurna viken vid Fållnäs fanns möjligheter att bygga en djuphamn, strax intill brytnings­platsen. Här anlades en 200 meter lång betong­kaj. Men innan man nådde det avsedda djupet på 7 meter intill kajen måste stora muddrings­arbeten utföras. En 40 meter bred ränna måste också muddras upp, och tio fyrar sattes ut.

Cementen transporterades med de egna fartygen Vika I och Vika II inomskärs till distributions­centralen vid Lövholmen i Stockholm. Här installerades hel­automatiska anordningar av en helt ny typ för lastning och lossning. Både lastning och lossning kunde ske slutet och damm­fritt.

Kontoristen som blev Uppsalas betongboss

Cementa hade ursprungligen en egen flotta av fraktfartyg som special­byggts för att enbart transportera cement. Det största var M/S Sunnanvik som byggdes 1978 i Hamburg och fick Slite som hemmahamn. Andra fartyg var M/S Västanvik som byggdes redan 1966, och M/S Östanvik som byggdes 1974. Dessa tre var (och är) riktiga trotjänare. Efter 49 år i tjänst hos Cementa gjorde Västanvik den 20 maj 2015 sin sista resa från Degerhamn till Stockholm lossning. Sunnanvik såldes 2005 till Norge men fraktade cement åt Cementa fram till 2020. Östanvik seglar fortfarande – efter 47 år.

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.

SVERIGES KORTASTE JÄRNVÄG
Att förlägga den första fabriken till Lomma visade sig snart vara ett misstag. När kapaciteten skulle öka byggdes i stället ny anläggning i Limhamn. I samband med fabriks­bygget utvidgades hamnen, och man drog även en järnväg från Malmö till fabriken. Det krävdes dock en hel del övertalningen från disponent Berg för att få järnvägen till stånd. Lokal­befolkningen hade inget större intresse av den. Men den kunde ändå öppna, även för allmänt bruk, år 1889. Limhamn­banan var då Sveriges kortaste järnväg. Mellan Malmö och Limhamn tog det bara 10 minuter.

”HUS I PAKET”

Trots allmänhetens inledande motstånd blev banan en stor succé. Redan i januari 1890 hade den över 8 000 resande, och innan spår­vagnen år 1915 drogs till Limhamn hade järnvägen 900 000 trafikanter varje år. Gods­trafiken togs så småningom över av last­bilar, men fram till 1938 forslades gods på banan.

De transporter som utfördes med järnväg och lastbil mellan kalkbrottet och fabriken i Limhamn gick rakt igenom samhället och innebar mycket obehag för de boende.

TUNNEL BLEV LÖSNINGEN
De transporter som utfördes med järnväg och lastbil mellan kalkbrottet och fabriken i Limhamn gick rakt igenom samhället och innebar mycket obehag för de boende. För att komma tillrätta med problemet byggdes en två kilometer lång tunnel under hela Limhamn. Genom denna fraktades 900 ton slam i timmen på ett ändlöst band till slam­bassängerna vid fabriken och därefter raka vägen till ugnarna.

Det blev en mycket rationell anläggning, och transporterna via tåg och lastbil upphörde helt. Tunneln invigdes av Tage Erlander 1968, men tio år senare upphörde cement­tillverkningen i Limhamn och därmed också behovet av tunneln. I dag är den plomberad med ett meter­tjockt betonglock.

Cementvagn på räls vid Cementa i Hällekis 1968. Bild från Järnvägsmuseet.

EN LÅNG, LÅNG LINBANA
I slutet av 1930-talet behövdes ytterligare en cementfabrik för att klara efter­frågan. Valet föll på Köping. Här fanns redan en utskeppnings­hamn för malm och tackjärn, och i Köpingsån fanns rika fyndigheter av lämplig lera. Den närmste kalk­fyndigheten låg vid Forsby gård vid Hjälmarens sydöstra hörn.

Från folkhemsbygge till Brysseldramatik

Avståndet mellan den tänkta fabriken och Forsby var hela 38 kilometer fågelvägen. Hur skulle man lösa transport­frågan? Järnväg, lastbil eller pråm? Till slut valde man transport med linbana. Anläggnings­kostnaden blev hög, men å andra sidan blev driften desto billigare.

Linbanan var 4,2 mil lång och bars upp av 226 betongpelare. Banan var också tvungen att passera över öppet vatten vid Hjälmarsund. Dels placerades stolpar på öarna Stora och Lilla Skäret, dels byggdes stolpar från botten i öppet vatten. För att få segelfri höjd i Arbogaån göts tre stora master, den högsta på 33 meter. Överallt där linbanan passerade allmänna landsvägar sattes skydds­nät upp. Linbanan invigdes 1941 och var då Europas längsta.

Företagshistoriska Stockholm: Atlasområdet

På grund av bristande lönsamhet stängde emellertid cement­fabriken 1974 och linbanan lades i malpåse. Men 1980 togs den i drift igen, då jord­brukets efterfrågan på kalk ökat. 1997 hade även denna efter­frågan stagnerat och linbanan togs ur drift. Den hade då transporterat sammanlagt 25 miljoner ton kalk och varit i drift under 53 år. Därefter bevarades den som (fungerande) industri­minne tills den revs 2013.

Cementa 150 år

År 1871 grundades Skånska Cementaktiebolaget, dagens Cementa, i Lomma. Där och då startar den svenska cementbranschen och det innebär att vi i år vill uppmärksamma att cement har tillverkats i större skala i Sverige under 150 år.

Läs om vilken grundläggande betydelse cement har haft och har för samhällsutvecklingen. Ett byggmaterial som är en sådan självklar del i våra liv att vi inte ens tänker på det… det är en berättelse som förtjänas att lyftas mer och det gör vi det här året när vi firar cement i 150 år i Sverige.