Apotekens egna läkemedel
VISA BILDTEXT
Fyllning av hudcreme, Solnafabriken (tidigare apoteket Vita Björns dlab), 1976. Fotograf okänd. Källa: Apotekarsocietetens fotosamling.

FÖRETAGEN AV: Anders Cronlund 2022-06-01

Apotekens egna läkemedel

ACO är i dag en välkänd logotyp som framför allt kan ses på hudvårdsprodukter i apotekens hyllor. Men varumärket har en lång och snårig historia inom läkemedelsbranschen.

Artikeln publicerades i vår tidskrift Företagshistoria 2017 nr 4.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!

Regeringen fastställde 1913 den så kallade Apoteks­varu­stadgan, som tillät läke­medels­tillverkning utanför apotek. Beslutet öppnade för starten av en rad svenska läke­medels­företag under de närmaste två decennierna: Vitrum, Hässle, Pharmacia, Astra, Leo, Ferrosan och Kabi.

Samtliga utom Astra och Kabi var bildade från apotek. Konkurrensen från de svenska och utländska läke­medels­industrierna blev ett hot mot apotekens små­skaliga tillverkning av piller, pulver och dekokter. Apoteken hade, till skillnad från industrin, dessutom skyldighet att tillhanda­hålla alla läkemedel, som läkare önskade för­skriva.

Från 1400-talet till Apoteksbolagets bildande

Staten uppmärksammades på situationen och tillsatte en utredning, som 1934 resulterade i betänkandet, Sänkning av läkemedels­priserna, revision av apoteks­varu­stadgan m.m. (SOU 1934:35). För att åstadkomma sänkningen föreslogs ett statligt gross­handels­monopol på läkemedel och ett statligt central­laboratorium, läke­medels­fabrik med dagens språk­bruk, för tillverkning av apoteks­preparaten.

ACO-verksamheten inleddes med att alla apotek till­frågades om vad de kunde tillverka utöver egna behov.

Apotekarnas organisation, Apotekar­societeten, protesterade mot planerna i sitt remissvar och mötte hoten med att 1939 inrätta ACO:s kompositions­laboratorium och registrera varumärket ACO (Apotekens Composita) för dess produkter. Mål­sättningen var att standardisera förpackningar och etiketter, fastställa gemensamma prislistor, forska fram nya läkemedels­kompositioner och göra preparat­val för centraliserad apoteks­tillverkning.

Alla apotek skulle kunna delta. ACO-verksamheten inleddes med att alla apotek till­frågades om vad de kunde tillverka utöver egna behov. 100 apotek av de 450 ansåg sig kunna fram­ställa extrakt till andra, 50 uppgav att de kunde tillverka tabletter, 20 apotek ansåg sig kunna tillhanda­hålla ampuller och 10 kunde tillverka dragéer.

Ett utbyte av tillverknings­uppdrag mellan större apotek påbörjades. Framgångs­faktorer i sammanhanget var det nära samarbetet med Apotekens Kontrol­laboratorium, AKL, som bildats 1923 samt den ständigt ökande läkemedels­konsumtionen. ACO-verksamheten var igång och ökade starkt själv­känslan inom apoteks­väsendet.

Autoklaver för sterilisering, Matforsfabriken, 1970. Foto Tore Persson, Norrlandsbild.

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.

PLANER PÅ RIKSTÄCKANDE TILLVERKNING
1940 utkom första upplagan av Apotekens standard­förpackade läkemedel, omfattande 160 preparat. Från och med detta år skedde en snabb ökning av antalet preparat. Flertalet av dessa återfanns i den svenska farmakopén och Medicinska benämningar, dvs av Medicinal­styrelsen auktoriserade recept­samlingar.

Ett par år senare ingick ett 30-tal preparat, som laboratoriet självt komponerat. Det skulle bli cirka 10 nya kompositioner varje år. Många förslag till dessa kom från apoteken, men flertalet realiserades aldrig. Någon riktig fart fick inte verksamheten och året därpå diskuterade ACO-laboratoriets ledning planerna på en fastare organisation med landet indelat i distrikt och med ett större apotek i varje, som kunde åta sig tillverkning av ett antal preparat till övriga apotek inom distriktet.

“Hur skildras näringslivets historia?”

Avsikten var att de så kallade distrikts­laboratorierna, dlaben, främst skulle åta sig preparat som var komplicerade att tillverka eller analysera eller hade stora volymer: ampuller, tabletter, extrakt och drogpulver. Projektet mötte motstånd från många apotek, som fortsatte att köpa preparat från gross­handeln (droghandeln) och samtidigt sälja egen­producerade till denna.

För att stärka ACO-konceptet reste ledningen runt i landet, höll föredrag och uppmanade apoteken att sluta upp bakom det. Ett internt tryck att gå fortare fram med centraliseringen av till­verkningen kom i och med en motion i riksdagen av Rolf Edberg (s), i vilken för­statligande av apoteken, drog­handeln och industrin förts fram.

1945 hade 25 apotek valts ut för central tillverkning av olika preparat – magnecyl var med från början.

Ytterligare tryck sattes 1945 då Medicinal­styrelsen gav ACO-verksamheten författnings­status. Trots detta dröjde det drygt 10 år innan i stort sett alla apoteks­tillverkade läkemedel vid sidan av så kallade ex tempore (enstaka läkemedel till patient) förts över till ACO.

1945 hade 25 apotek valts ut för central tillverkning av olika preparat – magnecyl var med från början. Två hoppade av och det blev 23 distrikts­laboratorier, spridda över landet, som startade den 1 maj 1946. Motståndet från apoteken mildrades genom att de i stor utsträckning fick ansvara för förpackningen av de centrala bulk­preparaten.

Då blev apoteken statliga

Apoteken var angelägna att spilltid mellan kund­topparna kunde utnyttjas. Nu växte verksamheten fort och året därpå bildades en gemensam inköps­förening, Distrikts­laboratoriernas Intresse­förening. Föreningen blev framgångs­rik genom att de gick förbi drog­handeln och köpte rå­varorna direkt från till­verkarna. Än en gång kom dock kritik för att apotekens rationella tillverkning går för långsamt, denna gång från Läkemedels­utredning, LU-46.

Men 1949 var det klart för centralisering av vissa beredningar – hittills hade alla dlab gjort allt. De största anläggningarna fanns i Göteborg, Sundsvall/Matfors, Årsta och Solna. Några år senare slås ACO-laboratoriet samman med AKL och antar namnet Apotekens Central­laboratorium, ACL.

Kund på Liljan Visby tittar på hudvårdsprodukter, 1997. Foto: Hans Hemlin. Ur Apotekets arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

KRITIK FRÅN LÄKEMEDELSINDUSTRIN
1954 började kritik mot ACO-preparaten komma från läkemedels­industrin. Apotekens försäljning av industrins farmaceutiska specialiteter misstänktes subventionera dlabens verksamhet. Dessutom kritiserades ACO-preparaten för att, till skillnad från industrins specialiteter, inte ha genomgått klinisk prövning och vara registrerade hos Medicinal­styrelsen.

Industrin ansåg att dlaben skulle syssla med produkter som hade så små för­säljnings­volymer att de inte var intressanta för företagen. ACO bemötte kritiken med att ACO:s läkemedel till­handa­hölls till samhälls­ekonomiskt gynnsamma priser. Som stöd för denna inställning anlitades bland annat docenten Lars Werkö, som senare skulle bli forsknings­chef inom Astra och ordförande i Läke­medels­industri­föreningen. 10 år senare kom en ny läkemedels­lag, som klassade ACO:s läkemedel som farmaceutiska specialiteter i likhet med industrins.

Teknik som räddar liv

1959 omfattade ACO-sortimentet 4 000 läkemedel och halvfabrikat. 1964 producerades mer än 500 000 liter infusions­lösningar, 300 miljoner magnecyltabletter och 75 ton salvor, pastor och krämer. ACO intog vid denna tid andra platsen bland inhemska läkemedels­producenter räknat efter till­verkad volym. Mål­sättningen var inriktning på bas­läkemedel, moderna till­verknings­metoder, återhållen marknads­föring och lägsta möjliga priser. Annonseringen var sparsam och informationen bestod mest av preparat­förteckningar och pris­listor.

ACO-loggan återfinns alltjämt på apotekshyllorna, men nu endast som hud- och hårvårdsprodukter. Foto: Elena von Kraskowski. >Ur Apotekets arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

ACO BLIR ETT FÖRETAG
Fram till 1957 hade antalet dlab varit drygt 20. Några hade lagts ner och ett nytt till­kommit, nämligen en malnings­enhet i Solna, som skulle ansvara för all malning åt apoteken. Men det året började flera ned­läggningar och centralisering till kvarvarande enheter. Detta möjliggjordes dels i samband med ägar­byten på apoteken dels genom att ledningen styrde investeringar i köp av modernare maskiner och lokal­utbyggnader, dels genom att apoteken fick personal­brist och fick koncentrera sig på försäljning.

Centraliseringen slutade med nedläggning av mindre enheter och ofta att ett dlab tillverkade en produkt för hela ACO, som alltmer framträdde som ett företag. De ekonomiskt viktigaste preparaten i slutet av ACO-verksamheten var recept­belagda läkemedel, spol­vätskor och infusions­lösningar, de senare för sjuk­hus­apotekens växande behov. Under 60-talet hade en koncentration av sortimentet fortgått – 1949 fanns det till exempel åtta olika arsenik­preparat.

Inläst: 100 år av medicinska framsteg

Konsument­förpackningarna ökade och halv­fabrikat och lager­beredningar för apoteken minskade. Vid förstatligandet 1970 var det externa produktions­värdet drygt 410 miljoner kronor i dagens penning­värde. Centraliseringen hade lett till åtta fabriker. Av dessa överförs sex till Stats­företag AB och efter några år bildades därifrån ACO Läkemedel AB.

Övriga två enheter blev service­apotek inom Apoteks­bolaget AB och tillhanda­höll lager­beredningar och ex tempore läkemedel. Dlabens anställda, som var 600 personer, övergick till Apoteksbolaget, ACO-Läkemedel, övrig läkemedels­industri och myndigheter.

ACO Läkemedel AB var i början av 70-talet Sveriges största producent av läkemedel i volym och kan betraktas som ett tidigt generika­företag inriktat på smärt­stillande, host­mediciner, vitaminer och så kallade spol­vätskor.

HUR GICK DET SEDAN?
Apoteksbolaget AB bytte senare namn till Apoteket AB, som 2009 splittrades i de apoteks­kedjor vi har i dag. ACO Läkemedel AB var i början av 70-talet Sveriges största producent av läkemedel i volym och kan betraktas som ett tidigt generika­företag inriktat på smärt­stillande, host­mediciner, vitaminer och så kallade spol­vätskor. Senare tillkom injektions­medel och hud­vårds­produkter.

Efter rationaliseringar fanns bara tre produktions­enheter kvar: Årsta i Stockholm (tabletter och extrakt), Matfors (spol­vätskor) och Solna (hud­vårds­produkter och salvor). Företaget fusionerades med Kabi och återfanns senare i statliga Kabi­Pharmacia. 1995 hade namnet reducerats till Pharmacia och staten sålde hälften av aktierna i företaget till amerikanska UpJohn. Några år senare såldes hela läkemedels­koncernen till Pfizer.

P-piller, charter och gruv-strejk

Varumärket ACO såldes tillsammans med ett antal hud­vårds­produkter till kosmetika­företaget Oriflame för att i dag ägas av Omega Pharma. ACO-loggan återfinns därmed alltjämt på apoteks­hyllorna. ACO:s tillverkning av lager­beredningar och ex tempore övertogs inom Apoteksbolaget av service- och sjukhus­apoteken. 1981 invigdes en ny produktions­enhet i Umeå och några år senare ytterligare enheter i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Samtidigt samordnades bolagets analys­verksamhet med produktionen och Apotekens Produktion och Laboratorier,
APL, bildades. Vid privatiseringen av apoteks­väsendet överfördes APL till ett eget statligt bolag, som i dag utför forskning och små­skalig produktion på uppdrag av apoteks­kedjor och svensk läkemedels­industri.

Distriktslaboratoriernas Intresseförening upplöstes i slutet av 1900-talet och dess kapital överfördes i en stipendie­stiftelse, som än i dag årligen delar ut cirka 1 miljon kronor till läke­medels­forskning.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!